Windows Vista撥接網路連接設定
 
1. 選擇視窗左下角的視窗圖案『開始』,點選『連線到』。
   
 
   
2. 選擇『設定連線或網路』。
   
 
   
3. 選擇『設定撥號連線』,點選『下一步』。
   
 
   
4. 撥號號碼欄位請輸入電話電碼:4125678或4121234,使用者名稱、密碼欄位請輸入您的HiNet撥接帳號及密碼,並可視需要勾選「記住這個密碼」和「允許他人使用這個連線」,並點選下「連線」即完成設定。
   
 
   
5. 選擇『立即瀏覽網際網路』即可上網。
   
 
   
6. 在螢幕右下角工作列上會有一個小圖示,顯示您正在連線。若不想連線,請按該圖示, 點選連線或中斷連線,並按 下中斷連線即可。
   
 
   
7. 日後需要連線時,請選擇視窗左下角的視窗圖案『開始』,點選『連線到』,並選擇『撥號連線』即可上網。